ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Koordynator: Aneta Sierakowska

Projekt ” Nowy uczeń – nowy ja – nowa szkoła – rozwój kompetencji kluczowych i implementacja aktywizujących, zorientowanych na ucznia, metod nauczania w LXXVII LO w Warszawie” będzie realizowany w jedynym w dzielnicy Bemowo liceum ogólnokształcącym.

Projekt powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane obszary wymagające usprawnienia, wśród których znalazły się konieczność:

• podniesienia umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i IT, pracy zespołowej)

• modernizacji procesu kształcenia tak, by aktywną stroną stał się uczeń

• wzrostu jakości nauczania przedmiotów, doskonalenia wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i metodycznych

• poprawy współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, inne placówki oświatowe, partnerzy szkoły, sponsorzy, firmy patronackie)

• podniesienia europejskiego wymiaru szkoły

• wprowadzenia nowoczesnych metod edukacyjnych tj. metod aktywizujących, umożliwiających rozwijanie kompetencji kluczowych i praktycznych umiejętności uczniów, zwłaszcza w formie pracy grupowej

•promowania szkoły jako placówki aktywnej, innowacyjnej, zaangażowanej w podnoszenie jakości kształcenia, a także otwartej na świat, dającej uczniom pozytywne wzory funkcjonowania w świecie różnorodnym i wielokulturowym.

W związku z powyższym, przygotowany projekt ma na celu:

– podniesienie jakości pracy szkoły,

– podniesienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez współpracę międzynarodową,

– podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ich

kompetencji językowych tak, by mogli wykorzystywać język obcy w rozwoju zawodowym, realizować (wspólnie z uczniami) międzynarodowe projekty i prowadzić zajęcia przedmiotowe z elementami języka angielskiego,

– poznanie, podczas mobilności, a następnie, wprowadzenie w Liceum nowoczesnych, zorientowanych na ucznia, aktywizujących metod edukacyjnych, wykorzystujących zaawansowane narzędzia TIK.

W projekcie weźmie udział 7 nauczycieli szkoły: dyrektor, wicedyrektor (nauczyciel informatyki), nauczyciel j. hiszpańskiego, nauczyciel chemii, pedagog szkolny (nauczyciel WDŻ, podstaw przedsiębiorczości), dwaj nauczyciele wychowania fizycznego.

Taka dystrybucja pozwoli na skuteczniejszą implementację nabytych, w wyniku realizacji projektu, nowych kompetencji w całym liceum. Zrekrutowano osoby, które chcą i potrafią dzielić się wiedzą, angażują się w rozwój placówki oraz systematycznie podnoszą swoje umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe, interesują się innowacjami w edukacji i dążą do samorozwoju.

Projekt został podzielony na trzy fazy:

I Przygotowanie: rekrutacja, podpisanie umów i listów intencyjnych z uczestnikami i organizacjami partnerskimi, 6 miesięczne przygotowanie językowo – kulturowe

II Mobilności:

W tamach tej fazy uczestnicy:

– wyjadą na 5 dniowy, intensywny kurs językowy na Malcie, by ugruntować nabyte w pierwszej fazie umiejętności w tym zakresie, poprzez zanurzenie w języku

Fluency and English Language Development for Educational Staff – ETI Malta

Professional Comunication Skills – Eti Malta

– wykorzystają swe umiejętności językowe podczas następujących szkoleń specjalistycznych:

Edukacja i umiejętności nauczania w XXI wieku – dyrektor, wicedyrektor

Najlepsze narzędzia cyfrowe dla nauczycieli j. obcych – nauczyciel j. hiszpańskiego

ICT/ Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w klasie zorientowanej na ucznia – pedagog

(nauczyciel WDŻ, przedsiębiorczości), nauczyciel chemii

Trendy w ćwiczeniach grupowych w szkołach! – dwaj nauczyciele WF

– odbędą 5 dniowy job shadowing w Instituto Banus – publicznej hiszpańskiej szkole średniej, która realizuje nauczanie dwujęzyczne, stosuje aktywne metody nauczania, TIK, prowadzi bogatą ofertę sportową.

III faza to wdrażanie , upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu.

Spodziewane rezultaty:

– podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczestników w zakresie j. angielskiego, aktywnych, zorientowanych na ucznia, metod pracy, narzędzi TIK

– poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia w szkole

– ugruntowanie idei uczenia się przez całe życie, w myśl modelu organizacji uczącej się

– poprawa jakości pracy Liceum i efektywności nauczania

– spadek absencji uczniów, w dłuższej perspektywie poprawa wyników klasyfikacji i matur,

– wzrost prestiżu placówki i jej strategiczny rozwój

– wzrost kompetencji kluczowych uczniów poprzez kształcenie rozwijające samodzielność,

kreatywność i innowacyjność uczniów (priorytet MEN). .

Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony do realizacji, podany opis zostanie upubliczniony.

‘The new student – new me – new school – the development of key competencies and

implementation of active, students-oriented, teaching methods in LXXVIII Secondary School in Warsaw  project which will be run in the only one secondary school in Bemowo District (Warsaw).

The project started in response to identified needs of improvement in the following areas:

• teachers’ skills (especially: foreign language, cultural, methodical, IT , ICT and team-work

competencies);

• classroom standards in order to activate students in their learning approach;

• curriculum quality, usage of ICT, methodical and organisational standards;

• cooperation with the local community (eg.: parents, other schools, sponsors or patronal companies);

• school European dimension;

• implementation of new educational active methods of teaching and learning which develop key competencies and practical skills (eg.: a group work etc.);

• School promotion – our school should be perceived as active, innovative, interested in growth of the quality of teaching, open, providing its students positive patterns of work in our modern, multicultural world.

Due to the above, our project is aimed at:

• Improvement of school work quality;

• Growth of our school European character and dimension by international cooperation;

• Development of teachers’ qualifications and skills first of all in the range of ICT tools, foreign

languages skills, in order to use it by conducting international projects with students or in everyday work;

Our seven teachers will take part in this project: the head teacher, deputy head teacher (IT teacher) and Spanish, Chemistry, PSHE and PE teachers.

This kind of distribution guarantees the effective implementation of acquired (during this project) new competencies at the school. Participants, we have chosen for this project, are likely to share their knowledge, they are engaged in school development and improve their personal professional qualifications on the daily basis. They are also keen on educational innovations and selfdevelopment.

The project is divided into three stages:

I – PREPARATION – recruitment, signing of the contracts and letters of intent with participants and partner organizations and also cultural – language preparation courses;

II – MOBILITY – the participants:

• Go on 5 days intensive language course in Malta in order to develop and practice achieved earlier language skills:

Fluency and English Language Development for Educational Staff – ETI Malta – two PE teachers, IT and Chemistry teachers.

And: Professional Communication Skills – ETI Malta – the head teacher, Spanish and PSHE

teachers.

• They put into practice their, achieved earlier, language skills by participating in professional

courses:

21st Century Education and Teaching Skills – the head teacher and deputy head teacher;

The Best Digital Tools for Language Teachers – the Spanish teacher;

ICT for a Student Centered Classroom – the PSHE and Chemistry teachers;

Group Fitness Trends in Schools! – two PE teachers.

• Go on 5 days job-shadowing which takes place in INSTITUTO BANUS – the public secondary

school in Spain, which provides bilingual education opportunity and uses active, student – oriented, modern teaching methods, IT , ICT and it has a diverse sports offer.

III – IMPLEMENTATION – this stage means popularization, sharing and using the results of the

project.

THE EXPECTED RESULTS:

• Participants’ key competencies improvement, especially English and ICT skills, as well as active,

student – oriented, teaching methods;

• Growth of international character, European dimension of teaching in our school

• Reinforcement of the idea of lifelong learning;

• Improvement of quality and efficiency of teaching process in our school;

• Decrease of the students’ absence and improvement of assessments and Final Exams (Matura) results;

• Growth of our school prestige and its strategic development;

• Increase of students ‚ key competences through education that develops pupils’ independence, creativity and innovativeness (priority of the Ministry of National Education).

Podsumowanie organizacji