Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w Warszawie

KOORDYNATOR PROJEKTU: ADAM ZYSKOWSKI 
Projekt ,,Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w Warszawie” jest realizowany od listopada 2022 i potrwa do maja 2024. W projekcie przewidziane zostały mobilności typu szkolenia/ kursy oraz job shadowing. W projekcie bierze udział 14 nauczycieli, w tym dyrektor oraz wicedyrektor szkoły. Do końca trwania projektu odbędzie się 19 mobilności typu – szkolenie/ kurs oraz 11 mobilności typu – job shadowing. Taka dystrybucja pozwoli na implementację nabytych, w wyniku realizacji projektu, nowych kompetencji w LO.Zrekrutowano osoby, które dzielą się wiedzą, angażują się w rozwój placówki, interesują innowacjami w edukacji.
Projekt powstał w odpowiedzi na usprawnienie zidentyfikowanych potrzeb w organizacji, jedynym liceum na Bemowie. Skupiamy się w nim na:
-podniesieniu kwalifikacji nauczycieli, uwzględniając bogactwo i dziedzictwo kultury, które ma sprzyjać nauce języków obcych przez treści
kulturo- i realioznawcze,
-wzrost europejskiego wymiaru szkoły przez współpracę międzynarodową, promowanie wartości i dziedzictwa kulturowego
UE,
-podniesienie umiejętności nauczycieli jako organizatorów procesu nauczania (językowych, coachingowych) tak, by mogli
wykorzystywać język obcy w rozwoju zawodowym, realizować z uczniami międzynarodowe projekty, budując ich poczucie
wartości, odpowiedzialność, samoświadomość, zaangażowanie obywatelskie i partycypację, by radzili sobie ze stresem,
byli otwarci na zmiany, wyzwania oraz wyznaczali cele. -przygotowanie do nauczania w klasach dwujęzycznych dzięki obserwacjom w szkołach z większym doświadczeniem,
-poznanie i wprowadzenie innowacyjnych metod pracy, środowiska promującego sztukę, naukę poza klasą, technik relaksacyjnych oraz mindfulness.

 Projekt został podzielony na trzy fazy:

I Przygotowanie: zawarcie umów, harmonogram i budżet działań upowszechniających, przygotowanie jęz. – kulturowe.

II Mobilność: szkolenia w 1 lub 2 os. grupach:
-Dziedzictwo kulturowe w praktycznym nauczaniu języków obcych poza klasą,
-Doskonalenie języka angielskiego i rozwój nauczania w oparciu o metodę CLIL,
-Strategie tutoringowe w szkole,
-Mindfulness i techniki relaksacyjne w nauczaniu
Następnie w ramach js 11 nauczycieli odwiedzi 5 szkół w UE celem obserwacji, wymiany doświadczeń, opracowania rekomendacji
dla kadry LO.
III Wdrażanie , upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu.

ENGLISH VERSION 

PROJECT COORDINATOR: ADAM ZYSKOWSKI 
Project „Future oriented education at LXXVIII LO im. MariiPawlikowskiej – Jasnorzewskiej in Warsaw”  is being implemented from November 2022 and will last until May 2024.The project offers mobilities such as training/courses and job shadowing. Fourteen teachers participate in this project, including the principal and the deputy principal of the school. By the end of the project, there will have been 19 mobilities – training/course and 11 mobilities – job shadowing. Such a distribution allows the effective implementation of new competences and skills acquired as a result of the project. To the project have been recruited people who share their knowledge, are involved in the development of the institution and crave for innovations in education.
The project was created in response to the identified needs in the organisation and aims at:
-developing teachers’ qualifications thanks to cultural heritage of Europe and real-life contexts, which is to support the
English learning process;
-increasing the European dimension of the school through the cooperation, promotion of values and cultural heritage of the
EU;
-developing skills of teachers as organizers of the teaching process (linguistic, coaching skills) so that they can use
language in professional development and context to carry out international projects with students. Thus, building their
sense of value, responsibility, self-awareness and involvement, which helps to cope with stress, be open to modern world
challenges and set own goals,
-preparing for teaching bilingual classes thanks to observations at schools with more experience,
-enlarging knowledge of innovative teaching methods, which opens the school to art promotion, enhances relaxation
techniques and mindfulness.

The project has three phases:
I Preparation: contracts, scheduling budget and follow-up activities, linguistic and cultural preparation.
II Mobility: courses in groups (1-2):
– Cultural heritage in the practical teaching of foreign languages beyond the classroom.
– Mastering English skills and development of CLIL methods.
– Tutoring strategies at school.
– Mindfulness and relaxation techniques in teaching.
Then, as part of job shadowing 11 teachers will visit 5 schools in the EU to observe, exchange experiences, and develop
recommendations for high school teaching staff.
III. Implementation and popularizing of the project results.