Menu podmiotowe

Władze

Dyrektor
mgr Magdalena Lipińska
telefon: 22 664 40 49
e-mail: sekretariat@pawlikowska.edu.pl
Wicedyrektor
mgr Justyna Krawczyk
telefon: 22 664 40 49
e-mail: sekretariat@pawlikowska.edu.pl
Kierownik gospodarczy
Katarzyna Reszczyńska
telefon: 22 664 40 49 w. 17
e-mail: kierownik@pawlikowska.edu.pl

Status prawny

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.)
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

 

Statut szkoły Pobrano 1178 razy – 157 KB

( Kliknij, aby zobaczyć dokument )

Akt założycielski Pobrano 442 razy – 137 KB

( Kliknij, aby zobaczyć dokument )

 

Zasady funkcjonowania

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe* oraz Statut LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Szkoła jest placówką dla młodzieży w wieku: 16 – 19

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
W szkole jest 13 oddziałów
Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału

Szczegółową organizację wychowanie, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organizację pracy szkoły określa plan lekcji.

Szkoła czynna jest w godzinach: 8:00 – 16:00

Biblioteka czynna jest w godzinach:
Poniedziałek   8:00 – 13:30
Wtorek   8:00 – 13:30
Środa   8:00 – 13:30
Czwartek   8:00 – 13:30
Piątek  8:00 – 13:30

Szkoła funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.

Zasięg terytorialny szkoły – bez obwodu.

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:
– podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
– ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)

Kompetencje

 1. Dyrektor oraz wicedyrektor
 2. Rada pedagogiczna
 3. Rada rodziców
 4. Samorząd szkolny

Kompetencje organów szkoły określa Statut LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Rada pedagogiczna, Rada rodziców oraz Samorząd uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów:

Regulamin Rady pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu uczniowskiego

Przedmiot działalności

Rodzajem przeważającej działalności LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest edukacja w liceach ogólnokształcących (PKD: 85.31 B)

Menu przedmiotowe

Rekrutacja

Podstrona w przebudowie. Zapraszamy później

Struktura własnościowa i majątek

Pracownie wyposażenie i inne zasoby

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.

 

Pracownie

Rodzaje pomieszczenia Wyposażenie
26 pracowni lekcyjnych W każdej pracowni komputer do e-dziennika, zestawy projekcyjne z ekranami, odtwarzacze DVD
Biblioteka Komputery, książki, odtwarzacze DVD i CD, telewizor 50″, płyty CD, kasety magnetofonowe
Sala gimnastyczna Opuszczany kosz do piłki koszykowej, tablice do koszykówki, bramki do piłki nożnej, drabinki gimnastyczne, drobny sprzęt sportowy, 3 kotary rozdzielające salę gimnastyczną na 4 sektory
Siłownia Zestaw tytan do ćwiczeń siłowych, rowery stacjonarne, stepery, zestawy do ćwiczeń siłowych
Sala taneczna Ściana z lustrem, pianino, materace gimnastyczne, drążek gimnastyczny

 

Boiska i place zabaw

Dyscyplina sportowa Powierzchnia (m2) Nawierzchnia
Boisko do koszykówki 510 sztuczna
Bieżnie okólne 484 sztuczna
Boisko do piłki nożnej 2137 sztuczna
Boisko do piłki ręcznej 968 sztuczna
Boisko do siatkówki 463 sztuczna
Boisko do piłki plażowej 285 piasek kwarcowy
Bieżnie proste 612 sztuczna
Skocznia w dal 120,9 sztuczna
Piaskownica skoczni 32 piasek kwarcowy

Inne zasoby (w tym sprzęty i maszyny)

Stan majątku

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.

Stan majątku szkoły:
Stan na 2013 rok:
Wartość środków trwałych: 5947433,71 zł
Wartość wyposażenia: (majątek) 947602,72 zł
Wartości niematerialne: 57653,83 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 96054,89 zł

 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok znajduje się pod poniższym linkiem:
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 rok znajduje się pod poniższym linkiem:
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
– listownie:
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
ul. Anieli Krzywoń nr 3
01-391 Warszawa

– mailowo:
sekretariat@pawlikowska.edu.pl
lub bezpośrednio na adres mailowy (poniżej w tabeli kontaktowej)

– telefonicznie:
Sekretariat: 22 664 40 49
lub bezpośrednio na adres mailowy (poniżej w tabeli kontaktowej)

– osobiście:
Wg dni i godzin dyżurów (poniżej w tabeli kontaktowej)
(ew.) po uprzednim umówieniu spotkania

 

Tabela kontaktowa

Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Telefon E-mail Nr pokoju Dni i godziny dyżurów Uwagi
Dyrektor Magdalena Lipińska 22 6644049 sekretariat@
pawlikowska.edu.pl
1 czw. 15:00-17:00
Wicedyrektor Justyna Krawczyk 22 6644049 sekretariat@
pawlikowska.edu.pl
1
Podmiot (ajent) prowadzący punkt zbiorowego żywienia (stołówkę) Edu service 22 4990200 Zaplecze kuchni pon. wt. śr. czw. pt. 8:00 – 15:00
Pedagog Aneta Dudziak 22 6644049 w. 30 adudziak@
pawlikowska.edu.pl
212 pon. wt. śr. czw. 8:00 – 14:00
Pielęgniarka Elżbieta Derbin 22 6644049 w. 18 65 pon. wt. śr. czw. 8:30 – 14:00
pt. 9:30 – 13:40
Kierownik gospodarczy Katarzyna Reszczyńska 22 6644049 w. 17 kierownik@
pawlikowska.edu.pl
4 pon. wt. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00

Ewidencje i rejestry

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*
– księga uczniów
– dzienniki lekcyjne
– dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych*
– dzienniki indywidualnego nauczania
– dzienniki zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły**
– dzienniki zajęć pozalekcyjnych
– arkusze ocen
– księgi arkuszy ocen
– rejestr wydanych zaświadczeń
– ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
– protokoły i inne dokumenty obowiązujące w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania:
Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
Ewidencja legitymacji szkolnych

Dokumentacja kadrawo
– Listy pracowników
– Akta osobowe pracowników
– Akta osobowe byłych pracowników
– Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników
– Ewidencja urlopowa
– Ewidencja chorobowa
– Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli
– Inne

Pozostała dokumentacja dotycząca administrowania placówką
– Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
– Ewidencja druków ścisłego zarachowania
– zarządzenia dyrektora szkoły
– ewidencja upoważnień
– rejestr umów
– rejestr faktur
– dokumentacja finansowo – księgowa
– księgi inwentarzowe
– ewidencja akt w archiwum zakładowym
– inne

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Remont wybranych pomieszczeń w budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

 1. Ogłoszenie (pobierz PDF)
 2. SIWZ (pobierz PDF)
 3. modyfikacja SIWZ (pobierz PDF)
 4. Załączniki do SIWZ (pobierz DOC)
 5. Wzór umowy (pobierz PDF)
 6. Przedmiar (pobierz PDF)
 7. STWiOR (pobierz PDF)
 8. Zbiorcze zestawienie ofert (pobierz PDF)
 9. Zestawienie oceny ofert (pobierz PDF)
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz PDF)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w budynku sali gimnastycznej
budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
w Warszawie.

 

1. Dokumentacja: – rysunki [załącznik nr 1 (pobierz PDF) oraz załącznik nr 2 (pobierz PDF)]

………………………….: – fotograficzna [załącznik nr 1 (pobierz PDF)]

2. Ogłoszenie (pobierz PDF)
3. Załączniki do SIWZ (pobierz DOC)
4. Przedmiar (pobierz PDF)
5. STWiOR (pobierz PDF)
6. Kosztorys Ślepy (pobierz PDF)
7. SIWZ (pobierz PDF)
8. Wzór umowy (pobierz DOCX)

9. Modyfikacja SIWZ (pobierz PDF)
10. Ogłoszenie o zmianie (pobierz PDF)
11. Załącznik nr 11 do SIWZ nowy (pobierz DOC)
12. Dokumentacja – rysunki *wersja poprawiona* [załącznik nr 1 (pobierz PDF) 
……………………………..: oraz [załącznik nr 2 (pobierz PDF)]

13. Przedmiar korekta (pobierz PDF)
14. Kosztorys Ślepy *poprawiony*(pobierz PDF)
15. Odpowiedzi na pytania 16.04.2020 r. (pobierz PDF)
16. Zbiorcze zestawienie ofert (pobierz PDF)
17. Zestawienie oceny ofert (pobierz PDF)
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz PDF)

 

Data publikacji: 6 kwietnia 2020